Zalety płyty indukcyjnej

  • Oszczędność czasu i energii– gotowanie na pły­cie induk­cyjnej skraca czas przygotowywania posiłków o 30 %, a przy używaniu funkcji Booster nawet o 50%. Co więcej, wyt­warza pole elek­tro­mag­ne­ty­czne ide­al­nie dopa­sowane do rozmi­arów gar­nka. Pod­grzewa dno naczy­nia i automaty­cznie wyłącza się po jego zdję­ciu, nie mar­nu­jąc prądu.
  • Bez­pieczeństwo – uży­wanie płyty induk­cyjnej wyk­lucza możli­wość poparzenia. W cza­sie gotowa­nia pole grzew­cze odd­zi­ałuje na dno odpowied­niego naczy­nia, w przy­padku, gdy zna­jdzie się na nim inny przedmiot, pozostaje chłodne. Dodatkowo płytę indukcyjną można zapro­gramować tak, aby potrawa została wyłąc­zona automaty­cznie po upły­wie określonego czasu.
  • Kon­trola tem­per­atury – pole na płycie nagrzewa się, kiedy tem­per­atura w gar­nku jest zbyt niska, a wyłącza się, gdy jest za wysoka.
  • Pros­te czyszczenie – łatwo zetrzeć z niej zabrudzenia, które nie przy­wier­ają pod wpły­wem tem­per­atury, a wydosta­jące się z gar­nka resztki nie przy­palają się.

Wady płyty indukcyjnej

  • Wysoki koszt zakupu kuchni.
  • Niekorzystny wpływ na osoby z rozrusznikiem serca – kuchnia indukcyjna wykorzystuje pole elektromagnetyczne, które mogą wpływać na mechanizm rozrusznika.